Rüden/Male

Milo vom steilen Ufer

V, IPO 3, angekört

WT: 31.10.2012

V: Yoker vom Westervenn

M: Anschie vom steilen Ufer

Tango vom steilen Ufer

WT: 30.08.2016

V: Hugo vom Radhaus

M: July vom steilen Ufer